برچسب انرژی دستگاه های ماینر

در آزمایشگاه واحد تحقیق و توسعه شرکت فرمان ماینر «تولیدکننده دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) در ایران»، پس از تست های مختلف توسط ابزارآلات و تجهیزات دقیق، برچسب انرژی و گواهی آن صادر می شود.

صدور برچسب انرژی و گواهی برچسب انرژی دستگاه های ماینر بر اساس دستورالعمل برچسب انرژی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره 22800 (INSO 22800) انجام شده است.

این شرکت همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده می کند.